Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Обща информация

Настоящата политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика/та’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни.

Политиката се отнася до обработката на Вашите лични данни, независимо от начина, формата и/ или средата, в която са ни предоставени (лично от Вас на хартиен формуляр, чрез уебсайта Тончеви Ауто, в интернет базираната ни клиентска система, по телефона или по имейл) и независимо дали предоставените данни са обработвани по електронен път или на хартиен носител.

В тази Политикалични данниозначава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани.

Уелдън Мениджмънт ЕООД (накратко ‘‘Ние’’, ‘‘Дружеството’’ или ‘‘ТОНЧЕВИ АУТО“) се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на предлаганите от нас услуги. Дружеството обработва Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Принципи, които се прилагат от Дружеството при обработването на лични данни са:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;

ограничение на целите на обработванеличните данни, които Дружеството обработва, се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на личните данни, които Дружеството обработва и ограничаване до такива, необходими за целите, за които се обработват;

точност и актуалност на личните данни, които се обработват и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Информация относно Администраторът на лични данни

УЕЛДЪН МЕНИДЖМЪНТ ЕООД е вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 205604637. Дружеството е със седалище и адрес на управление и кореспонденция в гр. ЯСЕН, ул. ТОДОР ПЕНЧЕВ 3, e-mail:  info@toncheviauto.com, тел. 0876565796

Информация за връзка с отговорник по защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон:02/9153518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Какви лични данни събираме от или за Вас

ТОНЧЕВИ АУТО събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с Дружеството.

Надлежната и точна идентификация също така е във Ваш интерес и за Ваша собствена сигурност.

Затова ние събираме лични данни от Вас, които ни позволяват да установим Вашата самоличност:

Данни, с които Ви идентифицираме от Ваш документ за самоличност като трите Ви имена, ЕГН/ЛНЧ номер и дата на документ за самоличност;

Данни за връзка с Вас като Вашият адрес (постоянен и настоящ), мобилен/ стационарен телефон и Вашият имейл адрес;

По отношение ДОБАВЯНЕ  обява за автомобил,, също  обработваме:

данни за превозното средство, като марка, модел, ДКН, шаси и др.;

Дата и час на направено от Вас потвърждаване на електронен документ или даване на съгласие в случаите, когато ползвате интернет порталите ни;

Информация за посещенията Ви в електронните ни портали;

Личните данни, които могат да бъдат обработени от Нас, включват и всякакъв вид съобщения като писма, имейли, съобщения от електронен чат, молби, жалби, както и други;

Вашият IP адрес. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, запознайте се и с нашата политика за бисквитките.

Основание за обработване на личните Ви данни и защо са ни необходими

ТОНЕЧЕВИ АУТО обработва Вашите лични данни въз основа на следните правни основания:

ЗА ДОБАВЯНЕ НА ОБЯВА ВЪВ НАШИЯТ САЙТ

за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;

въз основа на законен интерес на дружеството;

въз основа на Вашето съгласие.

Дружеството може да предостави информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и всички други публични органи съгласно приложимото законодателство.

за целите на събиране на вземания, произтичащи от сключени с Вас договори;

в случай, че обработването е необходимо с оглед на гарантирането на наш легитимен интерес произтичащ от приложимите закони и подзаконови актове или правните отношения между ТОНЧЕВИ АУТО и Вас (включително правото за извършване на бизнеси, предоставяне на услуги и рекламиране на продукт);

при предоставено съгласие за маркетингови цели, обработването ще се извършва само в съответствие с целите, посочени в него. То може да бъде оттеглено от Вас по всяко време, като това няма да се отрази по никакъв начин на предоставяните от нас Услуги. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате данните за контакт на нашия сайт.

Цели на обработването

Съгласно Вашето съгласие и приложимите закони и разпоредби, ТОНЧЕВИ АУТО обработва Вашите лични данни за следните цели:

Предоставяне на Услугите, поискани от Вас и предоставяни въз основа на Договора, сключен между Вас и ТОНЧЕВИ АУТО, а именно:

установяване на самоличността на клиента.

за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и Услуги;

всякакво съдействие във връзка с предоставените Услуги;

уведомление за всичко, свързано с продуктите и Услугите, които ползвате при нас;

изпращане на различни известия, включително и посредством смс и имейл, куриерски услуги или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

за обработване на предоставената от Вас информация (заявления, уведомления, жалби и др.) и предоставяне на услуги;

Спазване на законово изискване:

предоставяне на информация на компетентни органи, институции и трети лица, в рамките на правомощията, които имат;

както и в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчноосигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

Защита на законни интереси на администратора:

подобряване и персонализиране на нашите Услуги, като Ви изпращаме важна информация, свързана с Вашия договор и/или Услугите по различни комуникационни канали, включително анкети, известия, съобщения по имейл, които смятаме, че ще Ви интересуват.

комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и услуги и информиране за всички предлагани от нас продукти и услуги, доколкото е в наш легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях.

При извършване на видеонаблюдението в нашите търговски обекти и офиси;

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

при директен маркетинг;

За други цели, ако са съвместими със законите, Политиката за защита на личните данни и бизнеса на ТОНЧЕВИ АУТО

Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (‘‘Регламента’’), при вземане на решение дали да сключим договор с Вас.

Споделяне на лични данни с трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.

Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на ТОНЧЕВИ АУТО и други лица, с които Дружеството има сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и регулаторни задължения.

Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените погоре цели, на следните получатели:

пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

лица, извършващи услуги по регистрация и промени в регистрацията на превозни средства;

банки и/или платежни институции, от които ползваме финансиране, както и за обслужване на плащанията, извършени от/ към Вас;

компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство, като напримерправораздавателни органи (съдилища и др), прокуратура, ЦРОЗ, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

дружества и лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с клиенти, изпращане на смс известия, имейли, техническа поддръжка, контрол на достъпа до помещенията и др.;

адвокати, външни одитори, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, с цел изпълнение или приложение на условията или Договора;

Ние изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни, задължение за конфиденциалност и вземане на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни съгласно Регламента. Ние не споделяме или продаваме Ваши лични данни на трети страни за осъществяване на техни самостоятелни бизнес или маркетинг дейности без вашето съгласие.

Въпреки, че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Срокове, в които обработваме Вашите лични данни

СЛЕД ПРОДАЖБАТА НА ВАШИЯТ АВТОМОБИЛ, Дружеството ще изтрие или анонимизира Вашите лични данни, освен ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Когато данните се обработват за маркетингови цели на основание Ваше съгласие – 5 години.

Срокът за съхранение на данните от попълнената контактна форма на нашия уеб сайт е 3 месеца.

Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични данни

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, имате следните права:

Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;

Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени;

Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона;

Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни;

Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;

Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите;

Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

Ако желаете допълнителна информация или да упражните правата си, посочени погоре, моля изпратете писмо или имейл на контактите, посочени в тази Политика, като с оглед защитата на личните Ви данни ще е необходимо да се идентифицирате.

Как защитаваме личните Ви данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и затова ние прилагаме различни организационни и технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни мерки и правила в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват, наред с други:

1. Физически организационни и технически мерки за защита:

определяне на зоните с контролиран достъп; • определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа; • определяне на организацията на физическия достъп; • определяне на използваните технически средства за физическа защитав специални стаи и шкафове под ключопределяне на екип за реагиране при нарушения; • криптиранеприлагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени потребители; • минимизиранеличните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват.

2. Персонална защита:

запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове; • конфиденциалност на информацията; • обучение на персонала.

3. Документална защита:

определяне на срокове за съхранение; • правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.

Моля, имайте предвид, че Вие също играете важна роля в защитата на Вашите лични данни.

Предвид естеството на комуникационната технология и технологията за обработка на информацията, не можем да гарантираме, че информацията, по време на предаване чрез интернет или докато се съхранява в нашите системи или по друг начин, ще бъде абсолютно безопасна от проникване на други хора.

Сайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ТОНЧЕВИ АУТО не носи никаква отговорност за тях.

Ползване на услугите на ТОНЧЕВИ АУТО от непълнолетни

Услугите, които ТОНЧЕВИ АУТО предоставя, са забранени за лица под 18-годишна възраст и ние не предоставяме каквито и да е услуги на такива лица, нито обработваме техни лични данни. Ако считате, че лице под 18-годишна възраст ни е предоставило незаконосъобразно свои лични данни, моля, свържете се с нас незабавно и ще предприемем стъпки за изтриването на такава информация.

Промени в тази политика за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика съгласно приложимото законодателство и добрите практики. Своевременно ще Ви информираме за това като публикуваме промените на интернет страницата ни.

Тази политика е в сила от 25 май 2020 година.